BIM

BIM – Prosjektledelse, designutvikling og kontinuerlig oppfølging

KRAFT Engineering tilbyr prosjektledelse, BIM support og 3D/CAD-modellering fra konseptutvikling til ferdigstilt prosjekt.

Prosjektene våre omfatter bygg & anlegg, vei, jernbane og annen infrastruktur. Etablering av 3D-modell tidlig i planleggingsfasen gjør det mulig å evaluere, tilpasse og raskt visualisere flere ulike konseptløsninger. Virtuell design modellering med kontinuerlig testing og evaluering av designløsninger i digitale skissemodeller, bidrar til effektiv beslutningsstøtte og kvalitetssikring, både i tidligfase planlegging og  gjennom hele byggeperioden.

Digital 3D-modellering (BIM) forenkler også mengdeberegninger, kostnadsoppfølging, arealplanlegging, volum- og masseberegninger, siden dette er metadata som kan hentes ut av BIM-modellen. Den virtuelle modellen effektiviserer også senere drift- og vedlikeholdsprosesser ved at FDV-data kan hentes ut direkte fra modellen eller kobles mot eksisterende FDV-system.

Ved behov for oppgradering eller ombygging, kan ulike løsninger testes ut i den virtuelle 3D-modellen før prosjektering og bidra til kvalitetssikring og betydelig kostnadsbesparelser.

Eksempler fra pågående prosjekter:

Victory Square, Prague

Prosjektet omfatter konseptutvikling (3D-modellering) og mulighetsstudie for ombygging av trafikkert veikryss til ny planløsning med bedre trafikkavviklingskapasitet og etablering av nye parkområder.

Den modellerte konseptløsningen  gir vesentlig forbedret trafikkavvikling, mer effektiv arealutnyttelse, samtidig som løsningen integrer nye grøntområder for kulturaktiviteter. Konseptløsningen inkluderer rundkjøring med overbygget parkanlegg, kulturhus og tilknyttet infrastruktur.

Mulighetsstudie og dynamisk skisseprosess med BIM og 3D-modell

For effektiv trafikkavvikling og bedre trafikkflyt i retning der kø lett oppstår i dag, inkluderer konseptmodellen også en tunnel under rundkjøringen. Parkanleggene på bakkenivå har adkomst tilknyttet eksisterende gang- og sykkelveinett. Det er adkomst via fire brede trapper, samt heis opp til restaurant og kulturhus på planet over rundkjøringen.

3D-modellen som er utviklet for prosjektet gjør det mulig å raskt justere de valgte løsningene etter behov. Samtidig kan nye funksjonskrav integreres som en del av evalueringsprosessen og visualiseres i sanntid. Dermed blir det også mulig å evaluere og sammenligne flere mulige løsninger effektivt gjennom skisseprosessen.

VDC - BIM 3D-modell: Fase 1 for "Victory Square" prosjektet med konseptløsning for ny vei med tunnel, rundkjøring og overbygg med park og kulturhus. (Illustrasjon: KRAFT Engineering©)
VDC - BIM 3D-modellering: Fase 2 - Visualisering av ulike konseptløsninger, modultilpasning, grensesnittavklaringer og kvalitetssikring. (Illustrasjon: KRAFT Engineering©).

Konseptmodellen er også integrert i en digital områdemodell. Dette gjør det mulig å gå virtuelt gjennom modellen og evaluere plan- og konseptløsninger fra ulike 3D perspektiv.

Solforhold og skygge kan simuleres for hele året og byggutformingen justeres og tilpasses utfra resultatene fra denne kartleggingen.

Ved endringer i prosjektkravene eller behov for ny funksjonalitet, kan byggmoduler enkelt endres eller legges til  i den virtuelle modellen for å evaluere mulige utfordringer og løsninger før prosjektering.

KRAFT Engineering Design – Konseptløsning og 3D-modellering for flytende offshore vindkraft

Prosjektet omfatter konseptutvikling, hydrodynamisk simulering og 3D-modellering av robust strukturdesign for flytende offshore vindkraftproduksjon.

Konstruksjonsløsningene er dimensjonert for inntil 12MW-turbin last, tilpasset operasjon i de mest værutsatte områdene i Nordsjøen.

Konseptmodellen og strukturen for den flytende vindturbinen er utviklet kontinuerlig gjennom flere år. Den skal i neste prosjektfase utvides med service plattform og system for dynamisk ballastkontroll, pendelstabilisering, og videre tilpasses for tyngre turbinlast.

Flytende Offshore-vindmølle konseptdesign av KRAFT Engineering.
Flytende Offshore-vindmølle med pendelstabiliserende struktur og dynamisk demping. Konseptutvikling og CAD-design utført av KRAFT Engineering©.
Arbeidet med ny BIM-manual er igang. Denne tar utgangspunkt i effektivisering av arbeidsprosessene og skal kunne fungere som veiledende styringsdokument for etablering av digitale prosjektverktøy, kommunikasjonsplattform og VDC-utvikling.

Ny standard BIM-manual

KRAFT Engineering mottar stadig forespørsler om BIM-manual med steg for steg introduksjon og presentasjon av sentrale arbeidsmetoder for BIM.
Spesielt har interessen for dette vært stor fra utenlandske entreprenører.

Vi har derfor nå startet arbeidet med å lage en ny engelsk BIM-manual, som vil oppsummere «best practice» fremgangsmåter, BIM-standarder og prosedyrer for effektiv digital prosjektering.

Mer info om arbeidet med «BIM-manual for Architects and Engineers – The step by step introduction to digital engineering» finnes her.

Andre Prosjekter

Mer info om pågående og ferdigstilte prosjekter er tilgjengelig for prosjektdeltagere i Virtual Workspace  (passord påkrevd for innlogging).

Kontakt KRAFT Engineering BIM support: bim@kraftengineering.no